Nahlás podnet dekanovi fakulty

Ľahšie to už nejde! Vyplň formulár a čakaj na odpoveď priamo od dekana fakulty.

Kto je vlastne dekan?

Dekan je predstaviteľom fakulty, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty v súlade so zákonom o VŠ, Štatútom UNIZA, Štatútom FPEDAS a ďalšími vnútornými predpismi UNIZA, FPEDAS, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu rektor.

Pri svojej práci dekan spolupracuje s poradnými orgánmi, ktorými sú : vedenie fakulty, kolégium dekana, garanti študijných programov.

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

Ako postupovať?

Napíšte dekanovi pomocou formulára.

Podnet za vás prepošleme dekanovi.

Počkajte na odpoveď od dekana.

*Upozornenie: v prípade potreby budú podnety prechádzať pri zverejňovaní jazykovou úpravou.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421/41/513 30 50

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

Užitočné odkazy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov